6 Yorumlar

 1. MehmetÇiçekdal

  Ek’ te sunulan bilgi notu;Astsubay Sınıf Okullarında geçen 18 yaş altındaki sürelerin fiili hizmetten sayılmasına dönük bireysel olarak açılan ve devam eden davalara ilişkin kararlar,itirazlar ile gelinen güncel durum hakkında özet bilgileri içerir.
  Dava açmayı düşünen veya açmış ve binlerce emekli / muvazzaf astsubayı ilgilendirmektedir. TEMAD Ynt.Kurulu tarafından konunun incelenerek ilave edilecek hususlar ile birlikte gerekli kurumsal destek sağlanmasını ve üyelerin çeşitli kanallardan bilgilendirilmesini arz ederim.

  Not:İlave bilgi ve dökuman ihtiyacı olursa gerekli bilgileri bizzat paylaşırım. Ankara’da ikamet etmekteyim.
  İrtbat Nu: 05056575294

  Mehmet ÇİÇEKDAL
  Em.Kd.Bçvş.Çankaya TEMAD ÜYESİ

  Yanıt
 2. MehmetÇiçekdal

  BİLGİ NOTU
  KONU :Subay ve Astsubayların askeri okullarda(Harp ve sınıf okulu) 18 Yaşın altında gecen sürelerinin fiili hizmetten sayılmasına ilişkin mağduriyetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından giderilmesi
  AÇIKLAMA;.
  1. Denizli İdare Mahkemesine dava açan davacının,Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen sürelerin fiili hizmetten sayılmasına ilişkin açmış olduğu dava sonucunda verilen iptal kararı gerekce gösterilerek davalı idarece hizmetten sayılan süreye ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılığı tutarı olarak belirlenen 8.908,56 borç çıkarılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire başkanlığının 11/7/2017 tarih ve 71446925/22712430/75 244 043 sayılı işleminin iptaline ilişkidir.. ESAS NO: 2017/1370 18 ve KARAR NO:2017/2284
  2. “08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunun ‘’Sandıktan Faydalanacaklar’’başlıklı 12.Maddesinde (II)-J) Harp okulları,fakülte ve yüksek okullarında Türk Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar’’ hükmüne,’’Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık,Ücret ve Ödeneler’’başlıklı 15.maddesinin (e) fıkrasında ‘’ Harp okulları ve fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetler hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen ve astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir’’hükmüne ,’’Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderme Şekli’’ başlıklı 16.maddesinde ‘’Emeklilik kesenekleri kurumlarınca aylık,ücret veya ödeneklerin bordolarında gösterilir ve bunlar hak sahiplerine ödenmesi sırasında kesilir’’ hükmüne’’Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı’’ başlıklı 30.maddesinde’’İştirakçilere bu Kanunun 13 üncü maddesi ile tanınan haklar,durumlarına göre 14 üncü maddesinin(a) ve (b) fıkraları gereğince ilk alınan keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar.’’ hükmüne ‘’Fiili Hizmet Müddeti’’ başlıklı 31.maddesinde ‘’Fiili hizmet müddeti,iştirakçinin 30 uncu maddesi gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmaya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği Müddettir .(…) Harp okulları ve fakülte ve yüksek okulları ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin ,fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden indirilir.Fakülte,yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin ,normal süreyi fiili hizmet müddetinden sayılmaz’’ hükmüne : Geçici 170.maddesinin 2.fıkrasında ‘’Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ,ortaokul ve dengi okulu,astsubay hazırlama okulu,lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay naspedilenlerin sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğretim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır.Bundan doğacak borçlanma iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl içinde ödenir.Emekli durumda bulunan astsubayların sınıf okulunda geçen başarılı eğitim ve öğretim süreleri fiili hizmet sürelerine eklenerek kurumca gerekli işlemler yapılır.Emekli Sandığınca bu hizmet müddetleri için çıkartılacak borç miktarları iştirakçiler tarafından bir yıl içinde eşit taksitlerle Emekli Sandığına ödenir.’’hükmüne yer verilmiştir.

  3. Başarılı eğitim ve öğretimi aşan öğrenim süreleri adaylar’’ hükmüne,’’Emekli Keseneğine Esas Tutulacak başlıklı 31.maddesi Aylık.Ücret ve Ödenekler’’başlıklı 15.maddesinin(e) fıkrasında’’ Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarıda Türk Silahlı kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik bu kanunla tanınan haklardan(…)(II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar:e’’ 15, 31 ve EK 21. Maddeleri ile mezkur kanunun geçici 170. Maddesinin 2. Fıkrasına göre sınıf okullarında geçen sürelerinin fiili hizmet sürelerinden sayılması hükmünü, DANIŞTAY 11. DAİRESİNİN 25.12.2009 Tarih ve E: 2009/2407 K: 2009/11048 sayılı kararı ile vermiş olmasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumuna 18 yaş altı sınıf okullarında gecen sürelerin fiili hizmetten sayılmasına yönelik müracaata bulunan subay ve astsubayların sınıf okulunda geçen sürelerini hizmetten saymayarak gerekçe olarak ilgili 657 sayılı Kanun 40.maddesi (Değişik:31/7/1970-1327/11 md.) ‘’Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar.Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla memurluklarına atanabilirler ‘’hükmüne amirdir.Bu nedenle 18 yaşın dolumun dan önce geçen süreler anılan Kanun maddesine göre hizmet olarak alınmasına imkan bulunmamaktadır.Şayet 18 yaşın dolumun dan önce geçen sürenin hizmet olarak alınmasına ilişkin şahısların mahkemeye başvurulması ve mahkeme tarafından alınmış karar mevcut ise aslının ve mahkeme onaylı bir süretinin gönderilmesi aksi taktirde şahışa münhasır alınmış kararlara göre işlem yapılamamaktadır diye cevabı yazıyla bildirilmektedir.

  4. Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat neticesinde “İdare Mahkemelerine” dava açanları idare mahkemeleri haklı bulmakta olup, ilgili mahkemeler; Sosyal Güvenlik Kurumuna “Harp okullarını ve Sınıf okullarını başarı ile bitirerek teğmen nansp edilen subayların ve astsubay çvş. nasp astsubayların sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğretim sürelerinin fiili hizmet müddetinden sayılacağı, bundan doğacak borçlanmanın iştirakçiler tarafından TEĞMEN VE ASTSUBAY ÇVŞ NASP EDİLDİKLERİ TARİHTEKİ TEĞMEN VE ASTSUBAY ÇAVUŞ AYLIĞI ÜZERİNDEN EMEKLİ SANĞINA 1 YIL İÇİNDE ÖDENECEĞİ, EMEKLİ DURUMUNDA BULUNAN ASTSUBAY SINIF OKULLARINDA GEÇEN BAŞARILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRELERİNİN FİİLİ HİZMET SÜRELERİNE EKLENEREK KURUMCA GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILACAĞI, EMEKLİ SANDIĞINCA BU HİZMET MÜDDETLERİ İÇİN ÇIKARILACAK BORÇ MİKTARLARININ İŞTİRAKÇİLER TARAFINDAN 1 YIL İÇİNDE EŞİT TAKSİTLERLE EMEKLİ SANDIĞINA ÖDENECEĞİ KARARINI VERMEKTEDİR. Bu kararı veren mahkeme aynı zamanda mahkeme masrafı ile avukatlık ücretini Sosyal Güvenlik Kurumuna yüklemektedir.
  5. Mahkemenin vermiş olduğu kararı alan Sosyal Güvenlik Kurumu “Davacıya davayı açtığı tarih itibari ile borçlanma belgesi göndermektedir. Borçlanma belgesini gönderdikten bir ay sonra ise davacı astsubaya borçlanma belgesindeki her ay için yaklaşık 900 TL gibi miktar toplam borçlanma bir ay sonraki alacağı emekli maaşının ¼ miktarını geçmeyecek şekilde maaşında kesinti yapacağını tebliğ etmektedir. SGK dava açan astsubaya borç kesinti miktarını gösteren tebligatı gönderirken aynı zamanda “İdare Mahkemesinin kararını temyiz edip,davayı istinaf mahkemesine taşıyan SGK istinaf mahkemesinin vereceği kararı beklemeden borç çıkarılan subaylarda teğmen astsubaylarda astsubay çavuş nasp edildiği tarih ,borç çıkarılan teğmen ve astsubay çavuş nasb edildiği tarih itibari ile çıkarması gerekirken güncel kesinti yaparak ve mahkemeye veriliş tarihini baz alarak mahkeme kararlarına aykırı hareket etmektedir.
  6. İdare Mahkemesinin kararını temyiz eden SGK temyiz sonuçlanmadan ve yürütmeyi durdurma kararını beklemesizin emekli davacıların maaşından kendince belirlemiş olduğu miktarı kesmeye başlamaktadır. Süreç devam ederken SGK’nun açmış olduğu temyiz davaları sonuçlanmakta ve mahkemeler; kurumun çıkarmış olduğu “Emeklilik Keseneği Tutarının İştirakçi Tarafından Değil Kanunlar Gereği İlgili Kurumca Yatırılacağı” kararını verip mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de SGK’ya yüklemektedir.
  7. SGK dava açan şahısa harp okulu/ sınıf okulunda geçen sürenin borçlanma hesabını çıkarırken “Tğm/Astsb Çvş. lar için emeklilik keseneğini belirleyen MATRAHIN (matrah miktarının %36 oranında emeklilik keseneği olarak kesilirken bu %36 nın %20 si ilgili kurumca, %16 sı ise şahıs tarafından ödenmektedir.) tamamı yani %36 sı da hukuksuz olarak şahıstan kesilmektedir ki, bu ayrı bir keyfi uygulamadır.

  8. Özellikle astsubaylar için yapılan diğer bir yanlış uygulama ise; 2005 yılından önce astsubay çavuş nasp edilenler 10/1 (onuncu derecenin birinci kademesi) göreve başlarken, 2005 yılından itibaren astsubay çavuş nasp edilenler 9/1 den göreve başlamaktadırlar. 10/1 den göreve başlayan birinden mahkemesi yeni sonuçlandığı için 9/1 deki astsubay çavuş matrahı üzerinden kesinti yapılmaktadır.
  9. Askeri okullarda 18 Yaşın altında gecen sürelerinin fiili hizmetten sayılmasına yönelik verilen haklı hukuk mücadelesi sonucunda ilave edilen ve borçlanılan süreler sonucunda aylık 25 TL ile 40 TL gibi maaş artışı ve bir yıllık emekli ikramiyesi kadar gibi ilave gelir yaratacaktır ve alınacak ikramiye emekli olunan yıla ve kişiye göre değişmektedir. SGK davayı kazanan davacılara borç çıkarırken davanın kazanıldığı tarihi baz alırken, SGK nın ödeyeceği. miktarı (Otuz Yıl üstü Emekli İkramiyesi) şahsın emekli olduğu tarihe göre yapılmaktadır. Bu durum ise bir başka haksız uygulamadır. Borçlanılan her ay için SGK tarafından tahakkuk ettirilen bu günkü değeri ile yaklaşık 900 TL kazanılan gelir ile gider arasında uçurum olmaktadır ve ilgili mahkeme kararlarına aykırıdır.
  10. Sonuç olarak ; davacı subay ve astsubaylar yasal haklarını almak için mahkemelere harç ödemekte ve mahkemeler sonuçlanmadan haksız olarak borçlanma miktarının neye göre yapıldığı bilinmeden yüksek kesintilerin maaşlarının ¼ ü oranında taksit olarak kesintiler yapılmaktadır., Davalı Sosyal Güvenlik Kurumunu mahkemelerce haksız bulunduğu ve ret kararları nedeniyle mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini davacılara ödemekte . Ayrıca mahkemelerin iş yükünü artırarak yürütmeyi durdurma ve ara kararlar zamanında verilememektedir.
  Bu durumda mağdur olan binlerce subay ve astsubay olduğu.İlgililerce gereken yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılarak mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi çalışan ve emekli subay ve astsubayların mahkeme mahkeme dolaşmaları önlenmiş olur, 02.03.2018
  Saygılarımla arz ederim.

  İrtibat Nu:05056575294
  Mağdurlar Astsubaylar adına

  Mehmet ÇİÇEKDAL
  Em. Kd. Bçvş.

  Yanıt
 3. MehmetÇiçekdal

  BİLGİ NOTU
  KONU :Subay ve Astsubayların askeri okullarda(Harp ve sınıf okulu) 18 Yaşın altında gecen sürelerinin fiili hizmetten sayılmasına ilişkin mağduriyetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından giderilmesi
  AÇIKLAMA;.
  1. Denizli İdare Mahkemesine dava açan davacının,Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen sürelerin fiili hizmetten sayılmasına ilişkin açmış olduğu dava sonucunda verilen iptal kararı gerekce gösterilerek davalı idarece hizmetten sayılan süreye ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılığı tutarı olarak belirlenen 8.908,56 borç çıkarılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire başkanlığının 11/7/2017 tarih ve 71446925/22712430/75 244 043 sayılı işleminin iptaline ilişkidir.. ESAS NO: 2017/1370 18 ve KARAR NO:2017/2284
  2. “08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunun ‘’Sandıktan Faydalanacaklar’’başlıklı 12.Maddesinde (II)-J) Harp okulları,fakülte ve yüksek okullarında Türk Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar’’ hükmüne,’’Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık,Ücret ve Ödeneler’’başlıklı 15.maddesinin (e) fıkrasında ‘’ Harp okulları ve fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetler hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen ve astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir’’hükmüne ,’’Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderme Şekli’’ başlıklı 16.maddesinde ‘’Emeklilik kesenekleri kurumlarınca aylık,ücret veya ödeneklerin bordolarında gösterilir ve bunlar hak sahiplerine ödenmesi sırasında kesilir’’ hükmüne’’Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı’’ başlıklı 30.maddesinde’’İştirakçilere bu Kanunun 13 üncü maddesi ile tanınan haklar,durumlarına göre 14 üncü maddesinin(a) ve (b) fıkraları gereğince ilk alınan keseneklerin ilgili bulunduğu ay başından başlar.’’ hükmüne ‘’Fiili Hizmet Müddeti’’ başlıklı 31.maddesinde ‘’Fiili hizmet müddeti,iştirakçinin 30 uncu maddesi gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmaya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği Müddettir .(…) Harp okulları ve fakülte ve yüksek okulları ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silahlı Kuvvetler mensubu askeri öğrencilerin ,fazla öğrenim yılları fiili hizmet müddetlerinden indirilir.Fakülte,yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin ,normal süreyi fiili hizmet müddetinden sayılmaz’’ hükmüne : Geçici 170.maddesinin 2.fıkrasında ‘’Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ,ortaokul ve dengi okulu,astsubay hazırlama okulu,lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay naspedilenlerin sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğretim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılır.Bundan doğacak borçlanma iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl içinde ödenir.Emekli durumda bulunan astsubayların sınıf okulunda geçen başarılı eğitim ve öğretim süreleri fiili hizmet sürelerine eklenerek kurumca gerekli işlemler yapılır.Emekli Sandığınca bu hizmet müddetleri için çıkartılacak borç miktarları iştirakçiler tarafından bir yıl içinde eşit taksitlerle Emekli Sandığına ödenir.’’hükmüne yer verilmiştir.

  3. Başarılı eğitim ve öğretimi aşan öğrenim süreleri adaylar’’ hükmüne,’’Emekli Keseneğine Esas Tutulacak başlıklı 31.maddesi Aylık.Ücret ve Ödenekler’’başlıklı 15.maddesinin(e) fıkrasında’’ Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarıda Türk Silahlı kuvvetler hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik bu kanunla tanınan haklardan(…)(II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar:e’’ 15, 31 ve EK 21. Maddeleri ile mezkur kanunun geçici 170. Maddesinin 2. Fıkrasına göre sınıf okullarında geçen sürelerinin fiili hizmet sürelerinden sayılması hükmünü, DANIŞTAY 11. DAİRESİNİN 25.12.2009 Tarih ve E: 2009/2407 K: 2009/11048 sayılı kararı ile vermiş olmasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumuna 18 yaş altı sınıf okullarında gecen sürelerin fiili hizmetten sayılmasına yönelik müracaata bulunan subay ve astsubayların sınıf okulunda geçen sürelerini hizmetten saymayarak gerekçe olarak ilgili 657 sayılı Kanun 40.maddesi (Değişik:31/7/1970-1327/11 md.) ‘’Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar.Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla memurluklarına atanabilirler ‘’hükmüne amirdir.Bu nedenle 18 yaşın dolumun dan önce geçen süreler anılan Kanun maddesine göre hizmet olarak alınmasına imkan bulunmamaktadır.Şayet 18 yaşın dolumun dan önce geçen sürenin hizmet olarak alınmasına ilişkin şahısların mahkemeye başvurulması ve mahkeme tarafından alınmış karar mevcut ise aslının ve mahkeme onaylı bir süretinin gönderilmesi aksi taktirde şahışa münhasır alınmış kararlara göre işlem yapılamamaktadır diye cevabı yazıyla bildirilmektedir.

  4. Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat neticesinde “İdare Mahkemelerine” dava açanları idare mahkemeleri haklı bulmakta olup, ilgili mahkemeler; Sosyal Güvenlik Kurumuna “Harp okullarını ve Sınıf okullarını başarı ile bitirerek teğmen nansp edilen subayların ve astsubay çvş. nasp astsubayların sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğretim sürelerinin fiili hizmet müddetinden sayılacağı, bundan doğacak borçlanmanın iştirakçiler tarafından TEĞMEN VE ASTSUBAY ÇVŞ NASP EDİLDİKLERİ TARİHTEKİ TEĞMEN VE ASTSUBAY ÇAVUŞ AYLIĞI ÜZERİNDEN EMEKLİ SANĞINA 1 YIL İÇİNDE ÖDENECEĞİ, EMEKLİ DURUMUNDA BULUNAN ASTSUBAY SINIF OKULLARINDA GEÇEN BAŞARILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRELERİNİN FİİLİ HİZMET SÜRELERİNE EKLENEREK KURUMCA GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILACAĞI, EMEKLİ SANDIĞINCA BU HİZMET MÜDDETLERİ İÇİN ÇIKARILACAK BORÇ MİKTARLARININ İŞTİRAKÇİLER TARAFINDAN 1 YIL İÇİNDE EŞİT TAKSİTLERLE EMEKLİ SANDIĞINA ÖDENECEĞİ KARARINI VERMEKTEDİR. Bu kararı veren mahkeme aynı zamanda mahkeme masrafı ile avukatlık ücretini Sosyal Güvenlik Kurumuna yüklemektedir.
  5. Mahkemenin vermiş olduğu kararı alan Sosyal Güvenlik Kurumu “Davacıya davayı açtığı tarih itibari ile borçlanma belgesi göndermektedir. Borçlanma belgesini gönderdikten bir ay sonra ise davacı astsubaya borçlanma belgesindeki her ay için yaklaşık 900 TL gibi miktar toplam borçlanma bir ay sonraki alacağı emekli maaşının ¼ miktarını geçmeyecek şekilde maaşında kesinti yapacağını tebliğ etmektedir. SGK dava açan astsubaya borç kesinti miktarını gösteren tebligatı gönderirken aynı zamanda “İdare Mahkemesinin kararını temyiz edip,davayı istinaf mahkemesine taşıyan SGK istinaf mahkemesinin vereceği kararı beklemeden borç çıkarılan subaylarda teğmen astsubaylarda astsubay çavuş nasp edildiği tarih ,borç çıkarılan teğmen ve astsubay çavuş nasb edildiği tarih itibari ile çıkarması gerekirken güncel kesinti yaparak ve mahkemeye veriliş tarihini baz alarak mahkeme kararlarına aykırı hareket etmektedir.
  6. İdare Mahkemesinin kararını temyiz eden SGK temyiz sonuçlanmadan ve yürütmeyi durdurma kararını beklemesizin emekli davacıların maaşından kendince belirlemiş olduğu miktarı kesmeye başlamaktadır. Süreç devam ederken SGK’nun açmış olduğu temyiz davaları sonuçlanmakta ve mahkemeler; kurumun çıkarmış olduğu “Emeklilik Keseneği Tutarının İştirakçi Tarafından Değil Kanunlar Gereği İlgili Kurumca Yatırılacağı” kararını verip mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de SGK’ya yüklemektedir.
  7. SGK dava açan şahısa harp okulu/ sınıf okulunda geçen sürenin borçlanma hesabını çıkarırken “Tğm/Astsb Çvş. lar için emeklilik keseneğini belirleyen MATRAHIN (matrah miktarının %36 oranında emeklilik keseneği olarak kesilirken bu %36 nın %20 si ilgili kurumca, %16 sı ise şahıs tarafından ödenmektedir.) tamamı yani %36 sı da hukuksuz olarak şahıstan kesilmektedir ki, bu ayrı bir keyfi uygulamadır.

  8. Özellikle astsubaylar için yapılan diğer bir yanlış uygulama ise; 2005 yılından önce astsubay çavuş nasp edilenler 10/1 (onuncu derecenin birinci kademesi) göreve başlarken, 2005 yılından itibaren astsubay çavuş nasp edilenler 9/1 den göreve başlamaktadırlar. 10/1 den göreve başlayan birinden mahkemesi yeni sonuçlandığı için 9/1 deki astsubay çavuş matrahı üzerinden kesinti yapılmaktadır.
  9. Askeri okullarda 18 Yaşın altında gecen sürelerinin fiili hizmetten sayılmasına yönelik verilen haklı hukuk mücadelesi sonucunda ilave edilen ve borçlanılan süreler sonucunda aylık 25 TL ile 40 TL gibi maaş artışı ve bir yıllık emekli ikramiyesi kadar gibi ilave gelir yaratacaktır ve alınacak ikramiye emekli olunan yıla ve kişiye göre değişmektedir. SGK davayı kazanan davacılara borç çıkarırken davanın kazanıldığı tarihi baz alırken, SGK nın ödeyeceği. miktarı (Otuz Yıl üstü Emekli İkramiyesi) şahsın emekli olduğu tarihe göre yapılmaktadır. Bu durum ise bir başka haksız uygulamadır. Borçlanılan her ay için SGK tarafından tahakkuk ettirilen bu günkü değeri ile yaklaşık 900 TL kazanılan gelir ile gider arasında uçurum olmaktadır ve ilgili mahkeme kararlarına aykırıdır.
  10. Sonuç olarak ; davacı subay ve astsubaylar yasal haklarını almak için mahkemelere harç ödemekte ve mahkemeler sonuçlanmadan haksız olarak borçlanma miktarının neye göre yapıldığı bilinmeden yüksek kesintilerin maaşlarının ¼ ü oranında taksit olarak kesintiler yapılmaktadır., Davalı Sosyal Güvenlik Kurumunu mahkemelerce haksız bulunduğu ve ret kararları nedeniyle mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini davacılara ödemekte . Ayrıca mahkemelerin iş yükünü artırarak yürütmeyi durdurma ve ara kararlar zamanında verilememektedir.
  Bu durumda mağdur olan binlerce subay ve astsubay olduğu.İlgililerce gereken yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılarak mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi çalışan ve emekli subay ve astsubayların mahkeme mahkeme dolaşmaları önlenmiş olur, 02.03.2018
  Saygılarımla arz ederim.

  İrtibat Nu:05056575294
  Mağdurlar Astsubaylar adına

  Mehmet ÇİÇEKDAL
  Em. Kd. Bçvş.

  Ek’ te sunulan bilgi notu;Astsubay Sınıf Okullarında geçen 18 yaş altındaki sürelerin fiili hizmetten sayılmasına dönük bireysel olarak açılan ve devam eden davalara ilişkin kararlar,itirazlar ile gelinen güncel durum hakkında özet bilgileri içerir.
  Dava açmayı düşünen veya açmış ve binlerce emekli / muvazzaf astsubayı ilgilendirmektedir. TEMAD Ynt.Kurulu tarafından konunun incelenerek ilave edilecek hususlar ile birlikte gerekli kurumsal destek sağlanmasını ve üyelerin çeşitli kanallardan bilgilendirilmesini arz ederim.

  Not:İlave bilgi ve dökuman ihtiyacı olursa gerekli bilgileri bizzat paylaşırım. Ankara’da ikamet etmekteyim.
  İrtbat Nu: 05056575294

  Mehmet ÇİÇEKDAL
  Em.Kd.Bçvş.Çankaya TEMAD ÜYESİ

  Yanıt
 4. Şerif Çevik

  Sizden önceki yönetim döneminde 18 YAŞ ALTINDA SINIF OKULUNDA OKUYAN VE SINIF OKULLARI FİİLİ HİZMETTEN SAYILMAYAN ASTSUBAYLARIN DURUMU İLE İLGİLİ OLARAK GEÇMİŞ YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜK. Geçmiş yönetim , bu konu şahsi diyerek 18 yaş altı adı ile anılan davaları açan astsubayların durumu ile ilgilenmedi.sizin yönetiminiz göreve başladıktan sonra ,başkanımıza bu durumu E. Lv.Kd.Bçvş.Mehmet Çiçekdal ile arz ettik.Daha sonra farklı tarihlerde bu durumla ilgili olarak davaların durumunu SGK. da ki ilgili daire başkanı ile yaptığımız görüşmeyi anlattık.sonuçlanan mahkeme kararlarını TEMAD GNL.BŞK.YRDC.sı Fazıl beye verdik.bu konuda üç başkan yardımcısı ile görüşüp , 18 yaş altında sınıf okulunda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması için dava açan binlerce astsb.yın kanunlara aykırı olarak devasa miktarada ödetme ile karşı karşıya kaldıklarını ve bu ödemelerin dava açanların maaşlarından bir çoğundan kesildiğini ,bir çoğundan kesilmeye devam edildiği , bu durumu gören bir çok astsb.yın bu durum karşısında dava açmaktan vaz geçtiklerini anlattık.yapılan bu uygulamaların SGK. büyük zararda diyerek astsb.ların haklarının gasbedildiğini dilimiz döndüğü kadar anlattık.ayrıca bu durumun sadece astsb.ları ilgilendirmediğini , aynı durumda emekli sb.larında bulunduğunu , bu durumun gözönünde bulundurularak TESUD. İLE KOORDİNELİ OLARAK BU KONUNUN İLGİLİ MAKAMLARA( GENKUR.BŞK.LIĞI, MSB. VE İKTİDAR PARTİSİ) ANLATILMASINI İSTEDİK.Bu güne kadar TEMAD’IN SAYFASINDA 18 YAŞ ALTI SINIF OKULLARINDA GEÇEN SÜRENİN YAPILAN ZİYARETLERDE KONUŞULDUĞUNA DAİR HİÇ BİR HABER OKUMADIM.Bu konu onbinlerce asts. ilgilendiriyor ve bu astsb.ların bir çoğu SGK. tarafından cezalandırılmış şekilde ödemelere maruz bırakılıp maaşlarından kesintiler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.bu konu ile ilgili olarak siz de bir önce ki yönetim gibi konu kişiye özeldir mi diyorsunuz ? Eğer bu konuyla biz ilgilenmiyoruz diyorsanız lütfen bu yazdıklarımı yayınlayın ve cevabınızı da yazın. siz ilgilenmez iseniz ben bu durumu TESUD yönetimi ile görüşeceğim.bu konu hakkında gerekli hassasiyetinizi geçikmeden göstermenizi sizden bekliyoruz. bu konuda geç kalınan her dakika binlerce astsb.ı mağdur etmeye devam ediyor. Bu konu ile ilgili olarak bizimle görüşmek istiyor iseniz ,biz hazırız.İyi çalışmalar.

  Yanıt
 5. Ahmet

  18 yaş altı sınıf okulu davaları Ankara 11. BİM Kararları konusunda gittiğiniz yerleri bilgilendirirseniz. İyi olur. Saygılar.

  Yanıt
 6. tazminat

  sayın başkan bu 55 yaş ile ilgili çalışmayı bırakın tazminatlara yoğunlaşın bu durumda kaç astsubay var saysan bunların sayısı 10 geçmez bizim asıl sorunumuz tazminatlar büyük şehirledeki ordu evi sorunu bunların üzerine yoğunlaşın

  Yanıt

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TEMAD Genel Başkanlık Kültür Mh. Cemre Sk. No: 12 Kat: 4 ve 5 Kolej-Ankara 
Tel: 0 312 433 33 93 Fax: 0 312 433 33 92 E-posta: temad@temad.org
TEMAD | Tüm Hakları Saklıdır ©